100 keer Sociaal werk 

We hebben ze

Lees hieronder meer over het project 

Beste mensen,
Van sociaal werkers uit heel het land hebben wij praktijkverhalen ontvangen. Dit heeft ons een breed beeld gegeven van de betekenis van ons werk voor ouderen. We hebben uit de verhalen een 'typologie' ontwikkeld, van ouderen die met sociaal werk in contact komen. In een tweedaagse sessie met 10 sociaal werkers hebben we deze typologie verder ingevuld en verbonden met het concept positieve gezondheid. Het verslag van deze bijeenkomst vinden jullie in de bovenstaande nieuwsbrief

Jullie horen van ons
Vriendelijke groet,
Sjef en Jenny


Beste sociaal werker,
Bedankt dat je de tijd neemt om op deze site te kijken. We zijn op zoek naar 100 praktijkverhalen waarin sociaal werkers zoals jij het verschil maken voor ouderen. Op deze site vind je informatie over wat we precies vragen en waarom dat er toe doet. We zullen ons eerst even voorstellen. Wij zijn Sjef van der Klein en Jenny Zwijnenburg, beiden sociaal werker. Vanuit het programma ‘Langer Thuis’ van het ministerie van VWS en 21 partners (waaronder BPSW, VNG en SWN) zijn wij gevraagd om een onderzoeksproject  uit te voeren naar de betekenis en waarde van het werk van sociaal werkers in de ‘sociale basis’ voor ouderen.

We merken dat beleidsmakers steeds meer inzien dat de inzet van sociaal werkers onmisbaar is voor thuiswonende ouderen. Zelf weten we als sociaal werkers heel goed wat ons werk voor ouderen betekent . Voor de buitenwereld is het minder duidelijk wat we doen. Dat is ook niet zo vreemd, het werk van sociaal werkers is veelvormig, richt zich op heel diverse ouderen en speelt zich af in heel verschillende contexten. Daarbij zijn we tot nu toe als beroepsgroep niet zo sterk geweest in het verkondigen van ons verhaal. Dat maakt ons een makkelijk ‘doelwit’ voor bezuinigingen. Dit terwijl onze preventieve inzet  juist kan zorgen voor kostenbesparingen in de zorg. Het is hard nodig dat we aan de partijen die ons werk financieren duidelijk laten zien wat de waarde is van ons werk.

Help je mee?

Wat is onze vraag aan jou?

Voor de eerste fase van ons project( 5 juni - 9 juli) verzamelen we 100 goede voorbeelden van sociaal werk voor ouderen in de vorm van (geanonimiseerde) succesverhalen. Hiermee proberen we ons vakmanschap aan de buitenwereld te laten zien.

Om dit aantal te bereiken hebben we onze collega’s uit het hele land nodig. We zijn op zoek naar praktijkverhalen waarin de kracht van het sociaal werk duidelijk wordt. We weten dat er zeker nog verbeteringen in het sociale domein nodig zijn, maar voor dit project zijn we  op zoek naar ‘succesverhalen’, waarin je als sociaal werker echt het verschil hebt gemaakt. 

We willen je van harte uitnodigen om één of twee praktijkverhalen in te dienen. We zoeken praktijkverhalen die het handelen van een sociaal werker beschrijven en wat dit heeft opgeleverd voor één oudere die jij door je werk hebt geholpen. 

We vinden het belangrijk dat uit de verhalen duidelijk wordt wat de 'opbrengst'  is, gezien vanuit een individuele oudere. Dat betekent niet dat we alleen zoeken naar verhalen van individueel werkende sociaal werkers. Verhalen van opbouwwerkers/community builders zijn zeer welkom. We willen  graag de verhalen horen van sociaal werkers die collectief, of in een combinatie van individueel en collectief te werk gaan. 

Je kunt aan de hand van de beschrijving van het verhaal van één oudere laten zien hoe jij invulling geeft aan het versterken van de sociale basis: Hoe werk je samen met vrijwilligers en informele verbanden in de sociale basis? Heb je misschien een collectieve voorziening gecreëerd rondom een (op het eerste gezicht) individueel probleem? Hoe werk  je samen met andere (zorg)professionals? Wij horen het graag!


Waarom zou je meedoen? 

We weten dat er vaak aan sociaal werkers wordt gevraagd om hun praktijkervaringen te delen. We weten ook dat de werkdruk hoog is. Misschien twijfel je of het zin heeft om je verhaal op te sturen? 

 Wij nemen je verhaal serieus en je kunt er op rekenen dat er echt iets mee wordt gedaan. De inzameling van de verhalen maakt deel uit van project in 3 fasen, waarover je hieronder meer kunt lezen. De resultaten van dit project bespreken we op landelijk niveau met de betrokken partners van het programma ‘Langer thuis’ (waaronder de VNG , VWS, SWN). Als we een ‘goed verhaal’ hebben, leidt dit hopelijk tot duurzame (en misschien zelfs hogere)  investering in het werk van sociaal werkers.

Ook willen we jullie laten zien dat we jullie serieus nemen voor het indienen van een verhaal door een onkostenvergoeding aan te bieden. 
Per verhaal bieden we een onkostenvergoeding in de vorm van een cadeaubon/e-voucher, te gebruiken voor jezelf of de mensen waarmee je werkt.  

De vergoeding is voor indienen tussen:

17 juni t/m 3 juli: € 20

4 juli t/m 9 juli € 15 

We weten hoe druk iedereen het heeft en dat dit soort klusjes dan vaak naar achteren in je hoofd verhuizen.  Voor ons heel prettig is om de casussen verspreid door de tijd aangeleverd te krijgen. Als iedereen tot het laatste moment wacht met het insturen van een casus, is het voor ons heel onzeker of het ons wel zal gaan lukken om de 100 verhalen in te zamelen. Voor zover we weten is dit de eerste keer dat op deze manier verhalen uit het werkveld worden verzameld, en we willen graag dat het gaat lukken. 


We hebben er  voor gekozen om de onkostenvergoeding te koppelen aan de indientermijn. Niet omdat een eerder ingediende casus ons meer ‘waard’ is, maar misschien maakt het net een beetje verschil waar je het in je agenda zet. 

Hoe gaan we verder? 


De praktijkverhalen gebruiken we als input voor de tweede fase van ons project (klik op de button hieronder voor informatie over privacy) 
 
 In deze fase gaan we de verhalen met een groep van 10 sociaal werkers in een tweedaagse sessie analyseren. 1 dagdeel sluit ook een beleidsmaker van VWS aan. Ons streven is om een ‘model’ te vinden waarmee we de waarde van sociaal werk kunnen laten zien boven het niveau van de individuele casus. Een manier van kijken waarvan we denken dat deze goed zou kunnen aansluiten, is via het begrip ‘positieve gezondheid’.  

In de derde fase gaan we het ontwikkelde ‘model’ inzetten om de sociaal werk praktijk van Sjef van der Klein diepgaand te analyseren. Dit wordt uitgewisseld met andere sociaal werkers, zodat het model verrijkt kan worden. 

We hopen zo een mooie manier te vinden om ons werk beter zichtbaar te maken

Je kun aangeven of je over de rest van het project op de hoogte gehouden wil worden.


Contact opnemen?

We horen graag van je!